Regulamin zamawiania i realizacji „Black Friday ANSCars Voucher”

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zamawiania i realizacji kodów rabatowych oraz kart podarunkowych na wynajem wybranego samochodu lub innej usługi świadczonej przez ANSCars sp. z o.o. w ramach zakupu „Black Friday ANSCars Voucher”
 2. Nabywca zamawiając oraz opłacając kartę podarunkową oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, jest on zrozumiały i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nabywca zamawiając kartę podarunkową dla Obdarowanego, zobowiązuje się do przekazania mu informacji na temat realizacji usługi, oraz poinformowania ze w jego interesie jest zapoznanie się z regulaminami.
 4. Nabywca dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług.
 5. Sprzedawca oferuje zakup sześciu rodzajów, różnych kodów rabatowych, które mogą być przekazane w formie karty podarunkowej, gwarantującej wskazany rabat.
  1. Black Friday ANSCars Voucher 1000zł – Kosztujący 500zł – Gwarantujący 50% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 1000zł.
  2. Black Friday ANSCars Voucher 900zł – Kosztujący 495zł – Gwarantujący 45% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 900zł.
  3. Black Friday ANSCars Voucher 800zł – Kosztujący 480zł – Gwarantujący 40% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 800zł.
  4. Black Friday ANSCars Voucher 700zł – Kosztujący 455zł – Gwarantujący 35% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 700zł.
  5. Black Friday ANSCars Voucher 600zł – Kosztujący 420zł – Gwarantujący 30% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 600zł.
  6. Black Friday ANSCars Voucher 500zł – Kosztujący 375zł – Gwarantujący 25% rabatu przy wybraniu oferty o wartości 500zł.
 6. W celu zamówienia Karty podarunkowej Nabywca powinien dokonać zamówienia na stronie wybierając odpowiednią opcję i podając wymagane w formularzu dane.
 7. Po dokonaniu wpłaty, Kupujący otrzyma na wskazany adres mailowy unikalny kod rabatowy.
 8. Momentem zapłaty jest moment zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedawcy.
 9. Kartę podarunkową – kod rabatowy – może zrealizować zarówno Obdarowany jak i Nabywca.
 10. Na Nabywcy ciąży obowiązek upewnienia się, że Obdarowany spełnia wszystkie wymagania zarówno regulaminowe jak również zdrowotne do wykorzystania karty podarunkowej.
 11. Osoba realizująca kartę podarunkową musi spełniać poniższe wymagania:
  1. Posiadać obywatelstwo polskie.
  2. Posiadać prawo jazdy ważne na terytorium Polski od co najmniej 3 lat
  3. Posiadać ważną kartę podarunkową.
  4. Mieć ukończone minimum 24 lata.
  5. Pozostałe wymagania opisane w regulaminach wybranej usługi.
 12. W sytuacji gdy Obdarowany lub Nabywca nie może zrealizować zakupionej karty podarunkowej, a tym samym skorzystać ze świadczonej przez Sprzedawcę usługi z uwagi na niespełnienie warunków, o których mowa w Regulaminie, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedawcy, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.
 13. Karta podarunkowa pozostaje ważna przez 365 dni (1 rok) od daty zapłaty.
 14. Obdarowany realizujący kartę podarunkową w dniu jej realizacji podpisać musi ze Sprzedawcą umowę świadczenia wskazanej usługi, jednakże formą płatności będzie karta podarunkowa.
 15. Realizacja Karty podarunkowej możliwa jest wyłącznie w datach podanych przez Sprzedawcę, na co Nabywca w pełni wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości realizacji Karty podarunkowej stosownie do aktualnych dat, Klient nie dysponuje roszczeniem o możliwość przedłużenia ważności Karty podarunkowej.
 16. Niewykorzystanie Karty podarunkowej we wskazanym okresie oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Karty podarunkowej. W powyższej sytuacji, ani Nabywcy, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności żądanie zwrotu pieniędzy.
 17. W celu zarezerwowania terminu na wybraną usługę zgodnie z posiadaną Kartą podarunkową Obdarowany zobowiązany jest do dokonania rezerwacji z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się rezerwację w krótszym czasie, jednak wyłącznie gdy Sprzedawca będzie posiadał wolne miejsca na wybraną usługę lub dostępne pojazdy.
 18. W celu zmiany zarezerwowanego terminu Obdarowany lub Nabywca zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem przed zarezerwowanym terminem. Zmiana taka może być dokonana tylko jeden raz. Warunkiem zmiany terminu jest dostępność innych terminów u Sprzedającego.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminie realizacji usługi, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych, awarii pojazdu lub obostrzeń rządowych. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia ze Sprzedawcą inną datę realizacji Karty podarunkowej.
 20. W opisanej w punkcie 19 sytuacji Sprzedawca nie zwraca kosztów, jakie poniósł Nabywca i Obdarowany w związku z realizacją karty podarunkowej, zwłaszcza kosztów transportu do miejsca realizacji oraz ewentualnych kosztów dodatkowych.
 21. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 22. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@anscars.com w formie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 23. W wypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Nabywcy na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 24. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytą Kartą podarunkową. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 25. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Nabywca wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 26. W wypadku odstąpienia od umowy Karta podarunkowa przestaje być ważna.
 27. Karta podarunkowa „Black Friday ANSCars Voucher” może być zrealizowana na wynajem pojazdu w dowolnym czasie przez 365 dni od daty wydania.
 28. W przypadku chęci realizacji karty podarunkowej na wynajem samochodu w okresie zaczynającym się lub kończącym w dniu tygodnia: piątek, sobota lub niedziela; wynajem musi trwać minimum 72h
 29. W przypadku realizacji karty podarunkowej na wynajem samochodu sportowego, limit kilometrów dla pierwszej doby wynosi 150km.
 30. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której realizacja Karty podarunkowej z przyczyn niezależnych od niego okazałoby się niemożliwa lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku kwota uiszczona za Kartę podarunkową jest zwracana na konto Klienta.
 31. Administratorem danych osobowych jest ANSCARS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, NIP: 945 223 99 97, KRS: 0000871102 (zwaną dalej: Wynajmujący).
 32. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Najemcę z Wynajmującym umowy najmu Pojazdu i wykonania zawartej przez Strony umowy najmu Pojazdu, a także wykonania ciążących na Wynajmującym obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 33. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Administratora), jak również podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy wynajmującym a Podwykonawcami Administratora. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 34. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja umowy będzie wymagała udziału Podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 35. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od wydania Karty podarunkowej, do dnia jej realizacji, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów na wykonanie usługi przez Sprzedawcę. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 36. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Najemcę zgody.
 37. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową stosują się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz przepisy obowiązujące w Polsce.
 38. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją niniejszego regulaminu lub Umów, które zostaną zawarte na usługi opłacone w formie karty podarunkowej rozstrzygane będą w drodze postępowania mediacyjnego między Stronami, a w przypadku braku polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Nabywcy w przypadku, kiedy Nabywca jest konsumentem, w innym przypadku dla siedziby Sprzedającego.
 39. Dokument jest objęty prawem autorskim przez ANSCARS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, NIP: 945 223 99 97, KRS: 0000871102., kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie fragmentów lub całości bez pisemnej zgody ANSCARS sp. z o.o. jest ZABRONIONE.