Regulamin rezerwacji pojazdów

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy o dokonanie rezerwacji pojazdu (dalej: Pojazd) pozostającego w ofercie Rezerwującego pomiędzy Klientem a ANSCARS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, NIP: 945 223 99 97, KRS: 0000871102 (dalej: Rezerwujący).

2. Klientem może zostać osoba pełnoletnia dysponująca prawem jazdy kategorii B przez okres minimum 5 lat

3. W celu przesłania zapytania dotyczącego rezerwacji Pojazdu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Rezerwującego
Klient jest zobowiązany do:
a) wybrania rodzaju Pojazdu;
b) wybrania okresu docelowego najmu Pojazdu;
c) uzupełnienia danych wskazanych w formularzu;
d) akceptacji Polityki Prywatności;
e) akceptacji Regulaminu
f) wybraniu przycisku „wyślij”

W odpowiedzi na przesłane zapytanie Rezerwujący, na adres e-mail Klienta prześle odpowiedź zawierającą informację o dostępności wybranego Pojazdu, wysokości opłaty rezerwacyjnej i numerze rachunku do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.

4. W celu rezerwacji pojazdu przy użyciu systemu rezerwacji, Klient zobowiązany jest do:

a) Wybrania pojazdu

b) Wybrania okresu docelowego najmu Pojazdu

c) Uzupełnienia danych wskazanych w systemie

d) Akceptacji Polityki Prywatności

e) Akceptacji regulaminu rezerwacji

f) Opłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wartości wynajmu.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie system automatycznie prześle, na adres e-mail Klienta odpowiedź zawierającą informację potwierdzającą rezerwację.

5. Umowa o dokonanie rezerwacji Pojazdu zostaje zawarta w momencie:
a) potwierdzenia przez Rezerwującego dostępności pojazdu;
b) zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej – zadatku na rachunku bankowym Rezerwującego.

6. W ramach zawartej Umowy rezerwacyjnej, Rezerwujący zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi rezerwacji Pojazdu oraz usługi przygotowania Pojazdu do przyszłego najmu.

7. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny za wynajem Pojazdu. Wpłata opłaty rezerwacyjnej ma skutek zadatku określonego w art. 394 kodeksu cywilnego.

8. Klient dokonując rezerwacji Pojazdu akceptuje fakt, że Pojazd, który będzie przedmiotem najmu, jest Pojazdem używanym.

9. Odbiór zarezerwowanego Pojazdu musi nastąpić w siedzibie Rezerwującego do godziny, która została ustalona w rezerwacji, pierwszego dnia okresu docelowego najmu Pojazdu.

10. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług określonych w ust.6 powyżej w ramach zawartej Umowy rezerwacyjnej przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa i tym samym zrzeka się przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

11. W przypadku:
a) rezygnacji z rezerwacji Pojazdu przed okresem najmu Rezerwujący jest uprawniony zachować zadatek wpłacony tytułem opłaty rezerwacyjnej;
b) nieodebrania Pojazdu w terminie Klient wyraża zgodę na zwolnienie rezerwacji Pojazdu po okresie, w którym kwota opłaty rezerwacyjnej pokrywa czynsz najmu za okres wypożyczenia. W takim przypadku kwota opłaty rezerwacyjnej pokryje koszty Rezerwującego związane z rezerwacją, przygotowaniem Pojazdu, zagwarantowaniem ich dostępności,
c) odebrania Pojazdu po uzgodnionym terminie – Klient zostanie obciążony opłatą za cały okres najmu.

12. Warunkiem odbioru Pojazdu jest podpisanie umowy najmu Pojazdu i ustanowienie zabezpieczenia w sposób opisany w umowie najmu.

13. W przypadku gdy Rezerwujący nie będzie mógł wydać zarezerwowanego Pojazdu, jest zobowiązany zaproponować Klientowi inny równorzędny Pojazd lub wskazać Klientowi inny satysfakcjonujący okres wynajmu. W przypadku braku akceptacji takiej zmiany Klientowi przysługuje prawo do żądania od Rezerwującego zwrotu całości opłaty rezerwacyjnej.

14. Odbioru Pojazdu, a tym samym zawarcia umowy najmu Pojazdu, może dokonać Klient lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez Rezerwującego.

15. Umowa rezerwacji wygasa w momencie:
a) Zawarcia umowy najmu Pojazdu;
b) rezygnacji z rezerwacji Pojazdu przed okresem najmu;
c) nieodebrania Pojazdu i upływu okresu w którym kwota opłaty rezerwacyjnej pokrywa czynsz najmu za okres wypożyczenia.

16. Jeżeli w skutek zmian przepisów prawa część postanowień niniejszej umowy stałaby się nieważna z powodu niezgodności z prawem, nie będzie to mieć wpływu na ważność całej umowy. Strony dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie, co do zmian, jakie powinny zostać dokonane w umowie w celu zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, które będą zgodne z prawem i które w największym zakresie oddadzą intencje kontraktowe stron.

17. Wszelkie oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

18. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy przestają obowiązywać wszelkie inne umowy i porozumienia dotychczas wiążące Strony w zakresie pokrywającym się z jej przedmiotem.

19. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową stosują się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz przepisy obowiązujące w Polsce.

20. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze postępowania mediacyjnego między Stronami, a w przypadku braku polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Klienta w przypadku, kiedy Klient jest konsumentem, w innym przypadku dla siedziby Rezerwującego.

21. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę, Wypożyczający może kierować na adres mailowy: kontakt@anscars.com. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, a o jej rezultacie Klient zostaje poinformowany również drogą mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z reklamacją.