OWU – Ogólne warunki umowy.

  1. Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w najem pojazd o którym mowa w §2 niniejszej Umowy (dalej: „Pojazd”)
  2. Najemca podpisując umowę oświadcza, iż posiada ważne, nie zatrzymane lub utracone prawo jazdy (uprawnienia) do prowadzenia Pojazdu na terenie Polski.
  3. Wydanie Pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego, natomiast zwrot Pojazdu winien nastąpić w miejscu określonym w §4 niniejszej Umowy.
  4. Wraz z Pojazdem Wynajmujący przekazuje Najemcy dowód rejestracyjny, ważną polisę OC i kluczyki (kartę zbliżeniową) do Pojazdu. Jeżeli obowiązujące prawo nie wymaga posiadania dokumentów przez Najemcę, Wynajmujący zostaje zwolniony z tego obowiązku.
  5. Warunkiem rozpoczęcia obowiązywania Umowy jest uiszczenie całej kwoty określonej w §4 Umowy i (jeśli wymagane) wpłacenie kaucji, chyba że postanowiono inaczej.
  6. Warunkiem rozpoczęcia obowiązywania Umowy jest pozytywne przejście weryfikacji wstępnej. W tym celu konieczne jest wylegitymowanie się odpowiednimi dokumentami, tj. Prawo jazdy, dowód osobisty i jeśli będzie taka potrzeba, paszport. Bez przedstawienia dokumentów nie dochodzi do zawarcia Umowy. W przypadku uiszczenia zadatku – opłaty rezerwacyjnej, zostaje ona przeznaczona na pokrycie kosztów Wynajmującego związanych z przygotowaniem, zapewnieniem dostępności oraz rezerwacja Pojazdu zgodnie i na zasadach określonych w umowie rezerwacyjnej.

Obowiązki Najemcy.

W trakcie trwania Umowy, Najemca jest zobowiązany do:

 1. Wykonywania czynności codziennej obsługi technicznej Pojazdu na własny koszt w tym do kontroli poziomu płynów eksploatacyjnych;
 2. przestrzegania zasad zawartych w instrukcji Pojazdu,
 3. stosowania paliwa i płynów eksploatacyjnych wskazanych przez producenta Pojazdu;
 4. w przypadku samochodów klasy G w szczególności należy zwracać uwagę na rozgrzewanie i chłodzenie oleju i pozostałych elementów eksploatacyjnych zarówno przed, jak i po każdorazowej jeździe;
 5. w przypadku zapalenia się jakiejkolwiek kontrolki świadczącej o awarii, należy natychmiastowo zaprzestać dalszej jazdy i poinformować Wynajmującego,
 6. utrzymania Pojazdu w należytym stanie technicznym,
 7. każdorazowego zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą w momencie jego opuszczenia, nie pozostawiania w pojeździe kluczyków i dokumentów,
 8. nie usuwania, niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych umieszczonych na karoserii Pojazdu,
 9. niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym tj. wypadek/kolizja.
 10. niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku kradzieży Pojazdu , jak również dopełnienia formalności – powiadomienia Policji oraz udzieleniu wszelkich niezbędnych informacji oraz czynności, celem dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego,
 11. niedokonywanie zmian, modyfikacji, ingerowania w instalację elektryczną Pojazdu,
 12. zwrotu Pojazdu zatankowanego i czystego, zgodnie ze stanem w momencie wydania.

Najemca nie jest uprawniony do:

  1. Prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  2. Holowania innych pojazdów,
  3. Palenia tytoniu w Pojeździe.
  4. Przekraczania dopuszczalnej prędkości i ładowności Pojazdu, palenia gumy.
  5. Dopuszczania do nadmiernego przeciążania układów napędowych i silnika, w tym przez uruchamianie procedur startu (launch control).
  6. Przekraczania prędkości obrotowej silnik powyżej 6000 obrotów na minutę.
  7. Przewożenia materiałów niebezpiecznych, szkodliwych i zwierząt.
  8. Ingerowania w działanie systemów monitorujących GPS zainstalowanych w Pojeździe jak również oprogramowania samego Pojazdu.
  9. Montowanie, demontowanie, dokonywanie zmian w Pojeździe i jego wyposażeniu.
  10. Brania udziału, startowania, uczestniczenia w wyścigach samochodowych, wydarzeniach sportowych, wystawach wykorzystując do tego Pojazd, chyba że Wynajmujący wyraził pisemną zgodę.
  11. Wjeżdżania Pojazdem na teren torów wyścigowych, placów manewrowych i treningowych, zamkniętych odcinków specjalnych.
  12. Mycia Pojazdu na myjniach automatycznych.
  13. Oklejania Pojazdu lub montowania jakichkolwiek ozdób bez zgody Wynajmującego

Odpowiedzialność Stron.

  1. Najemca przyjmuje na siebie w momencie przekazania Pojazdu i podpisania niniejszej Umowy pełną odpowiedzialność za Pojazd i oświadcza, iż odpowiada za Pojazd własnym majątkiem w całości do wysokości całkowitej wartości Pojazdu stanowiącej równowartość Pojazdu w momencie zawarcia Umowy zgodnie z §2 Umowy, wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi.
  2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane użytkowaniem Pojazdu, jak również w skutek działania osób trzecich w kwocie odpowiadającej klasie Pojazdu, zgodnie z tabelą opłat, kar umownych i kosztów dodatkowych „udział w szkodzie”.
  3. W przypadku szkód o wartości niższej niż wskazany udział w szkodzie, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody w wysokości określonej kosztorysem autoryzowanego serwisu danej marki Pojazdu. W przypadku szkody o wartości wyższej lub równej wartości udziału w szkodzie wskazanej w Umowie, Najemca może zostać obciążony wartością maksymalną udziału w szkodzie dla danego Pojazdu.
  4. Najemca oświadcza, iż Pojazd będzie prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę wskazaną w §3 niniejszej Umowy. Zabrania się przekazywania i udostępnienia Pojazdu na rzecz osób i podmiotów trzecich pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej wskazanej w Umowie, chyba że Najemca otrzyma pisemną zgodę od Wynajmującego.
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami wymiany opon, jeśli Najemca doprowadzi do nadmiernego ich zużycia lub powstaną na nich uszkodzenia spowodowane poprzez palenie gumy, sportową jazdę, wprowadzanie Pojazdu w kontrolowany poślizg potocznie zwany driftem. Tolerancja zużycia opon to 0,1mm na każde 200km.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę lub osobę trzecią, której przekazano Pojazd powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów związanych z nałożonymi karami / opłatami pieniężnymi na kierowcę Pojazdu lub sam Pojazd, w czasie w którym Najemca lub osoba trzecia z niego korzystała na podstawie niniejszej umowy. Najemca przyjmuje swoją odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się do nie podnoszenia twierdzeń, iż wobec wystąpienia wyjątkowych okoliczności, w tym w szczególności z racji upływu czasu, nie jest w stanie precyzyjnie potwierdzić tożsamości osoby kierującej w tym czasie Pojazdem. Najemca niezależnie od powyższych okoliczności w każdym przypadku zobowiązany jest do zwrócenia nałożonej kary / opłaty pieniężnej na Wynajmującego wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, jeśli wynikła ona choćby pośrednio z czynności przedsięwziętych przez Najemcę, w związku z korzystaniem z Pojazdu.
  7. Wszystkie informacje związane z najmem w tym dane Najemcy przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

Koszty i opłaty związane z najmem Pojazdu:

  1. Chęć przedłużenia najmu Pojazdu poza okres wskazany w §4 Umowy powinna zostać zgłoszona minimum 3 godziny przed upływem terminu zwrotu Pojazdu.
  2. Nie zwrócenie Pojazdu w czasie i w miejscu wskazanym w §4 Umowy, oznaczało będzie przedłużenie najmu Pojazdu o kolejne 24h, zgodnie ze stawką dzienną wskazaną w §4 Umowy, przy czym Najemca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 50% stawki dziennej za każdy dodatkowy dzień trwania najmu Pojazdu.
  3. W przypadku stwierdzenia w momencie zwrotu Pojazdu, że Najemca naruszył postanowienia wskazane w §7 pkt. 2 i 3, Wynajmujący jest uprawniony do nałożenia opłaty dodatkowej w kwocie 15000zł oraz naprawienia szkody w wysokości określonej kosztorysem autoryzowanego serwisu danej marki Pojazdu, w przypadku kiedy wartość szkody przekracza wysokość nałożonej opłaty dodatkowej.
  4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Najemca spowoduje kolizję i ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie poinformuje o tym Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej, w terminie do trzech lat od zakończenia Umowy.
  5. Jeśli kaucja została wniesiona, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z niej wszelkich kosztów dodatkowych, w szczególności opłat dodatkowych i dopłaty za nad przebieg.
  6. W szczególnych wypadkach, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji w całości do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów dotyczących stanu Pojazdu po zakończeniu obowiązywania Umowy.
  7. Wynajmujący przekazuje Najemcy Pojazd zatankowany do pełna, a Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu z taką samą ilością paliwa. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości paliwa w momencie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący wykona usługę uzupełnienia paliwa i obciąży Najemcę tymi kosztami doliczając opłatę dodatkową w wysokości 200zł za wykonanie usługi.
  8. Wynajmujący przekazuje Najemcy Pojazd czysty i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony. W przypadku nadmiernego zabrudzenia, Najemca zobowiązuje się pokryć koszt sprzątania w zryczałtowanej kwocie 100zł.
  9. W przypadku nadmiernych zabrudzeń, jak np. sierść, plamy, zalania, Wynajmujący obciąży Najemcę całkowitym kosztem sprzątania Pojazdu, dodatkowo zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za przestój Pojazdu w kwocie 150zł za każdą rozpoczętą dobę przestoju.
  10. W przypadku unieruchomienia Pojazdu ze względu brak dokumentów, tablicy rejestracyjnej, kluczyka lub konieczności unieruchomienia Pojazdu ze względu na zabrudzenia lub inne zniszczenia z winy Najemcy, Wynajmujący naliczy opłatę dodatkową w wysokości 150zł za każdą rozpoczętą dobę przestoju.
  11. W przypadku potrzeby holowania pojazdu ze względu na uszkodzenia spowodowane przez Najemcę lub unieruchomienie Pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 3zł za każdy km holowania od siedziby Wynajmującego, do miejsca postoju pojazdu, aż do siedziby Wynajmującego lub wybranego serwisu.

Postanowienia dodatkowe.

  1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu przed czasem określonym w §4 niniejszej umowy, w stanie nie pogorszonym względem stanu w momencie wydania.
  2. Potwierdzeniem stanu Pojazdu w momencie wydania i zwrotu jest wypełniony protokół odbioru i wydania.
  3. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania, sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
  4. Pojazdy objęte są stałym monitoringiem satelitarnym i radiowym, monitorowaniu podlegają wszystkie parametry pojazdu. Dane z urządzeń monitorujących mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń z tytułu używania Pojazdu w sposób niewłaściwy lub w miejscach niedozwolonych.
  5. Za Zwrot pojazdu przed czasem określonym w §4 nie uprawnia do zwrotu jakiejkolwiek części czynszu najmu.
  6. Jeżeli w skutek zmian przepisów prawa część postanowień niniejszej umowy stałaby się nieważna z powodu niezgodności z prawem, nie będzie to mieć wpływu na ważność całej umowy. Strony dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie, co do zmian, jakie powinny zostać dokonane w umowie w celu zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, które będą zgodne z prawem i które w największym zakresie oddadzą intencje kontraktowe stron.
  7. Wszelkie oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową oraz wszelkie jej zmiany, w tym Załączników, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
  8. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy przestają obowiązywać wszelkie inne umowy i porozumienia dotychczas wiążące Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę w zakresie pokrywającym się z jej przedmiotem.
  9. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową stosują się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz przepisy obowiązujące w Polsce.
  10. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze postępowania mediacyjnego między Stronami, a w przypadku braku polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Najemcy w przypadku, kiedy Najemca jest konsumentem, w innym przypadku dla siedziby Wynajmującego.
  11. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę, Wypożyczający może kierować na adres mailowy: kontakt@anscars.com. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, a o jej rezultacie Klient zostaje poinformowany również drogą mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z reklamacją. 


  12. Dokument jest objęty prawem autorskim przez ANSCARS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, NIP: 945 223 99 97, KRS: 0000871102., kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie fragmentów lub całości bez pisemnej zgody ANSCARS sp. z o.o. jest ZABRONIONE!